Skip to main content

Posts

Featured Article

భోగీ, సంక్రాంతి, కనుమ ఎందుకు?

మన పూర్వీకులు భోగీ పండగను ఎట్లా మొదలు పెట్టారు?
సంక్రాంతి పండుగ సందర్భం ఏమిటి?
కనుమ అని మూడవ రోజు పండగ ఎందుకు? ఈ ప్రశ్నల వెనుక ఏదైనా సైన్స్ ఉందా? లేదా కొంచెం కామన్ సెన్స్ తో అప్పుడు ఈ పండగలు చేసేవారా?

సంక్రాంతి పండుగ వెనుక ఐతే, ఆస్ట్రానమీ ఉంది. ఈ రోజున సూర్యుడు ఉత్తరాయణం లోకి అడుగు పెడతాడు. ఉత్తర ఆయనం అంటే ఉత్తరం వైపుకి పయనించడం అని అర్ధం. సూర్యుడు కొంత కాలం భూమధ్యరేఖకి దక్షిణం వైపు పయనించడం, తరువాత దక్షిణం వైపు నించి ఉత్తరం వైపుకి పయనించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సూర్యుడు పయనించే దిక్కుని బట్టి దక్షిణం వైపుకి పయనిస్తున్నపుడు దక్షిణాయనం అని ఉత్తరం వైపుకి పయనిస్తున్నప్పుడు ఉత్తరాయణం అని అంటారు. సూర్యుడు పయనించే దిక్కును బట్టి భూమిపై వాతావరణంలో మార్పులు సంభవిస్తుంటాయి. సూర్యుడు సంవత్సరంలో ఆరు నెలలు ఒక వైపు అనగా దక్షిణం వైపు, మరో ఆరు నెలలు ఒక వైపు అనగా ఉత్తరం వైపు పయనిస్తూ ఉంటాడు.

సూర్యుని పయనాన్ని బట్టి మనకు సీజన్స్ మారుతుంటాయి.

భోగీ మంట ఎందుకు వేస్తున్నారు? దీనికి కూడా ఆస్ట్రానమీ నే కారణం. ఉత్తరాయంలో కి వచ్చే ముందు రోజు, దక్షిణాయనం చివరి రోజు చలి ఎక్కువ ఉంటుంది. దాని నుండి తప్పించుకోడానికి భ…
Recent posts

దేవుడు మన కళ్ళకు ఎందుకు కనబడడు

One of what's app message.

*దేవుడు మన కళ్ళకు ఎందుకు కనబడడు….?* ఈ సృష్టి మొత్తం వ్యాపించి వుండి, దాని ఉత్పత్తి, పెంపు, లయములకు ఎవరు కారణమవు తున్నారో…, అతనినే ‘దేవుడు’ అని అన్నారు మన ఋషులు. మరి ఆ దేవుడు మన కళ్ళకు ఎందుకు కనబడడు…అనే సందేహం మనలో చాలా మందికి కలగవచ్చు. నిజాన్ని పరిశీలిస్తే… పాంచభౌతికమైన మన శరీర అవయవాలకు వున్న శక్తి చాలా పరిమితం. ఉదాహరణకు… – మన కాళ్ళు…ఈ విశ్వాన్ని మొత్తం నడచి రాలేవు. వాటికి అంత శక్తి లేదు. – మన చేతులు..కైలాస పర్వతాన్ని ఎత్తిపట్టుకుని మోయలేవు. వాటికి అంత శక్తి లేదు. – మన కళ్ళు…అతి విసృతమైన పదార్ధాన్నిగానీ.. అతి సూ‌క్ష్మమైన పదార్ధాన్నిగానీ… చూడలేవు. వాటికి అంత శక్తి లేదు.
ఆకాశం మన కంటికి కనిపించదు. చూస్తున్నామని అనుకోవడం మన భ్రమ. అతి సూక్ష్మక్రిమి అయిన ‘అమీబా’ని సూక్ష్మదర్శిని (మైక్రోస్కోప్) సాయంతో చూస్తున్నాం కదా అని మీరు అడగవచ్చు. మన కళ్ళకు అంత శక్తి లేదు కనుకనే… మనం సూక్ష్మదర్శినిని ఆశ్రయించవలసి వస్తుంది.
మరి ఈ కళ్ళతో ‘దేవుని’ చూచిన ఋషులు వున్నారుకదా..అని మీరు అడగవచ్చు. – కళ్ళు భౌతికమైన పదార్ధాలను మాత్రమే చూడగలవు. – మనోనేత్రం అభౌతికమైన పదార్ధాలను దర్శిస…

The Engineers' day

We build the world (Civil Engineer.) We build the magic world (Comuter Engineer) We connect the world (Electronics & Communication Engineer.) We are the powers of world (Electrical Engineer) We move the world (Mechanical Engineer) PROUD TO B AN ENGINEER
Happy engineer's day✊ Seriously?? Reality is different in my opinion.
Most of the engineers are becoming "maintenance engineer". The civil engineer is becoming as supervisor engineer. The computer engineer becoming data entry engineer or Microsoft Excel engineer. The electronics engineer becoming cable jointer. After completion of any type of engineering there is a separate engineering stream ready for many engineers, Software engineering. Sometimes, I recall the dialogue from Interstellar. "Come on. You're a well-educated man Coop.
- And a trained pilot.
- And an engineer.
Okay, well,
right now we don't need more engineers. We didn't run out of television screens and planes.
We ran ou…

India - Democracy - Bureaucracy

India a nation with strong Democracy. There has been a well-established democracy in India. This democracy is responsible for the happy and free-living of people in India. Now you people may get a doubt, what has happened to our democracy now. And what is the reason why I’m revolving around the term repeatedly? These would be answered automatically if you go through this article. One of the reasons why India fought for the freedom is to achieve democracy and to end bureaucracy. Before Independence India was run by bureaucrats. And the apex house sitting in Britain would make laws and rules based on the feedback and reports given by the bureaucrats administering India. Due to this Indians suffered a lot and there raised the zeal for self-rule. Moreover, the reports of bureaucrats would always be favoring the interests of Britain and they never bothered about the common people. So to represent the problems faced by the common man and also to solve them we adopted democracy after Indepe…

Controlled water management in India

Proper management of water is important in every country and especially in populated countries like India. It is high time that we need to measure our water usage in our homes. Putting a SMART TAP at the water tank would be a necessity in the near future.  Imagine a digital and eco-friendly village. IOT ( internet of things ) is part of their daily life. And their smart tap is used to measure the water usage in the home. And it is connected to the IOT, continuously sends some data related to water flow and quality of water etc.. The smart tap also measures the water level based on the pressure at the tap. And gives you reminders about the water filling. The village officer can analyze the water usage of each house in that village and he can give some incentives/rewards to the less average water usage. In the other post, we have discussed the Aadhaar based dustbins, giving incentives to the villagers for cleanliness. The incentive-based schemes are not the first time to the Govt. or t…

Atal Innovation Mission - Top 30 Ideas

There is no less of innovation in the young minds of India. To encourage that innovation, AIM (Atal Innovation Mission) has been set up under the NITI Ayog wing. And Atal Tinkering Labs are spread across the country to enable the innovation in the students. After many rounds, top 30 Ideas have been listed here.


Out of these 30 best ideas, a few caught my senses strongly.
Recycling wastewater from automobile garages We often give a water service for our bike/car monthly or weekly. We tend to saw how our vehicle got a new look after servicing. But, the students of  "Jnana Prabodhini Navnagar Vidyala, Nigdi, Pune, Maharashtra" thought something else. They are interested in the wastewater which can be recycled. What an Idea sir ji!
Smart Tap Just like how there is a measurement for electricity, mobile data that we are consuming, there will be a smart tap that measures water coming through that tap. The best part is that the tap also purifies the water. This idea came from the st…

God - God Men - Hinduism

God - God Men ------ The title looks something odd. But there is a lot to think about it. Let me begin the article by putting some questions that are lingering in my mind for many years. Question: 1 Whether the existence of GOD has been discussed in Hinduism? If discussed, by whom it was done? And whether the discussion is carried forward in a sensible manner? Question :2 Whether the GOD mentioned in the age-old books of Hindus personified? Question :3 Is the essence of Hinduism wrongly propagated? If yes why? And by whom? If not, the reasons thereof for the present scenario. Question: 4 What does the entity God Men? And where does it come from? Question: 5 Is the varnas mentioned in the great books were correctly carried out and interpreted? “Ohh……! hey please stop it.” ------- you may exclaim in boredom and distress. Though these are irrelevant to present way of life, there may be some questions often attack our mind as I have experienced. Situations may be relevant or not, the present generati…