Skip to main content

దేవుడు మన కళ్ళకు ఎందుకు కనబడడు

One of what's app message.

*దేవుడు మన కళ్ళకు ఎందుకు కనబడడు….?*
ఈ సృష్టి మొత్తం వ్యాపించి వుండి, దాని ఉత్పత్తి, పెంపు, లయములకు ఎవరు కారణమవు తున్నారో…, అతనినే ‘దేవుడు’ అని అన్నారు మన ఋషులు. మరి ఆ దేవుడు మన కళ్ళకు ఎందుకు కనబడడు…అనే సందేహం మనలో చాలా మందికి కలగవచ్చు. నిజాన్ని పరిశీలిస్తే… పాంచభౌతికమైన మన శరీర అవయవాలకు వున్న శక్తి చాలా పరిమితం. ఉదాహరణకు…
– మన కాళ్ళు…ఈ విశ్వాన్ని మొత్తం నడచి రాలేవు. వాటికి అంత శక్తి లేదు.
– మన చేతులు..కైలాస పర్వతాన్ని ఎత్తిపట్టుకుని మోయలేవు. వాటికి అంత శక్తి లేదు.
– మన కళ్ళు…అతి విసృతమైన పదార్ధాన్నిగానీ.. అతి సూ‌క్ష్మమైన పదార్ధాన్నిగానీ… చూడలేవు. వాటికి అంత శక్తి లేదు.
ఆకాశం మన కంటికి కనిపించదు. చూస్తున్నామని అనుకోవడం మన భ్రమ. అతి సూక్ష్మక్రిమి అయిన ‘అమీబా’ని సూక్ష్మదర్శిని (మైక్రోస్కోప్) సాయంతో చూస్తున్నాం కదా అని మీరు అడగవచ్చు. మన కళ్ళకు అంత శక్తి లేదు కనుకనే… మనం సూక్ష్మదర్శినిని ఆశ్రయించవలసి వస్తుంది.
మరి ఈ కళ్ళతో ‘దేవుని’ చూచిన ఋషులు వున్నారుకదా..అని మీరు అడగవచ్చు.
– కళ్ళు భౌతికమైన పదార్ధాలను మాత్రమే చూడగలవు.
– మనోనేత్రం అభౌతికమైన పదార్ధాలను దర్శిస్తాయి.
‘దేవుడు’ మనోనేత్రానికి దర్శనమిస్తాడు. తను సంకల్పించినప్పుడు మాత్రం మన భౌతిక నేత్రాల ముందు ప్రత్యక్షమౌతాడు. చూడడానికి, దర్శించడానికి ఉన్న తేడా అది.
మరి *మనోనేత్రంతో ‘దేవుని’ దర్శించడం ఎలా?* అన్నదే ఈనాటి మన ప్రశ్న.
పంచభూతాల శక్తుల సమ్మిళితమే…భూలోక జీవుల శరీర నిర్మాణం. అందుకే… ఈ లోకంలోని జీవులన్నీ భూమిని ఆశ్రయించి జీవిస్తూంటాయి. పంచభూతాల తత్త్వాలు మన శరీరాన్ని ఆవహించి ఉన్నంత వరకూ…,వాటికి అతీతంగా ఉండే ‘పరమాత్మ’ మన కళ్ళకు దర్శనమివ్వడు. ఆ దేవదేవుని దర్శించాలంటే…పంచభూత తత్త్వాలనూ, వాటి గుణాలనూ, త్యజించాలి. ఏమిటి వాటి గుణాలు, తత్త్వాలు…అంటే….
– *ఆకాశానికి* ఉన్న ఒకే ఒక గుణం…శబ్దం.
– *వాయువు* కు ఉన్నగుణాలు రెండు…శబ్దము, స్పర్శ.
– *అగ్ని* కి ఉన్న గుణాలు మూడు…శబ్ద, స్పర్శ, రూపములు.
– *జలము* కు ఉన్న గుణాలు నాలుగు…శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రసము(రుచి)లు.
– *భూమి* కి ఉన్న గుణాలు ఐదు…శబ్ద, స్పర్శ,రూప, రస, గంథాలు.
ఈ ఐదు గుణాలూ…పాంచభౌతిక తత్త్వాలు గల మన శరీరానికి ఉన్నాయి కనుకనే మనం భూమిని ఆశ్రయించి జీవిస్తున్నాం.
– *జలము*…‘గంథము’ అనే గుణాన్ని త్యాగం చేయడం వల్ల, మనం నీటిని చేతితో పట్టుకోలేము. నీటికి మన చేతిని ఆధారంగా మాత్రమే ఉంచగలం. కొంతసేపటికి ఆ నీరు ఆవిరైపోతుందేగనీ.., మనం బంధించలేము.
– *అగ్ని*…‘రస, గంథము’లనే గుణాలను త్యాగం చేయడంవల్ల, అగ్నిని కళ్ళతో చూడగలమే గానీ, కనీసం తాకనైనా తాకలేము. తాకితే శిక్షిస్తుంది.
– *వాయువు*…‘రస,గంథ, రూపము’లనే గుణాలను త్యాగం చేయడంవల్ల, మనం వాయువును ఈ కళ్ళతో చూడనైనా చూడలేము. వాయువే తనంతట తాను మనలను స్పృశించి, తన ఉనికిని మనకు తెలియజేస్తుంది.
– *ఆకాశం*…‘రస, గంథ, రూప, స్పర్శ’లనే గుణాలను త్యాగం చేయడంవల్ల, అది మన కళ్ళకు కనిపించకుండా, తను ఉన్నానని మనలను భ్రమింప చేస్తుంది.
కేవలం ఒకే ఒక గుణమున్న (శబ్దం) ఆకాశాన్నే మనం చూడలేనప్పుడు…, ఏ గుణము లేని ఆ ‘నిర్గుణ పరబ్రహ్మ’ ఎలా ఈ భౌతిక నేత్రానికి కనిపిస్తాడు? అలా చూడాలంటే మన మనోనేత్రాన్ని తెరవాలి. దాన్ని తెరవాలంటే…, పాంచభౌతిక తత్త్వాలైన గుణాలను, అనగా…ప్రాపంచిక విషయ వాసనలను త్యజించాలి. అప్పుడు నీవు ‘నిర్గుణుడ’వు అవుతావు. అప్పుడు నీవే ‘పరమాత్మ’వు అవుతావు. నిన్ను నీలోనే దర్శించుకుంటావు. అదే ‘అహం బ్రహ్మాస్మి’ అంటే. *‘నిన్ను నీవు తెలుసుకోవడమే’ దైవాన్ని దర్శించడమంటే.* అదే దైవ సాక్షాత్కారం అంటే.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

India - Democracy - Bureaucracy

India a nation with strong Democracy. There has been a well-established democracy in India. This democracy is responsible for the happy and free-living of people in India. Now you people may get a doubt, what has happened to our democracy now. And what is the reason why I’m revolving around the term repeatedly? These would be answered automatically if you go through this article. One of the reasons why India fought for the freedom is to achieve democracy and to end bureaucracy. Before Independence India was run by bureaucrats. And the apex house sitting in Britain would make laws and rules based on the feedback and reports given by the bureaucrats administering India. Due to this Indians suffered a lot and there raised the zeal for self-rule. Moreover, the reports of bureaucrats would always be favoring the interests of Britain and they never bothered about the common people. So to represent the problems faced by the common man and also to solve them we adopted democracy after Indepe…

Atal Innovation Mission - Top 30 Ideas

There is no less of innovation in the young minds of India. To encourage that innovation, AIM (Atal Innovation Mission) has been set up under the NITI Ayog wing. And Atal Tinkering Labs are spread across the country to enable the innovation in the students. After many rounds, top 30 Ideas have been listed here.


Out of these 30 best ideas, a few caught my senses strongly.
Recycling wastewater from automobile garages We often give a water service for our bike/car monthly or weekly. We tend to saw how our vehicle got a new look after servicing. But, the students of  "Jnana Prabodhini Navnagar Vidyala, Nigdi, Pune, Maharashtra" thought something else. They are interested in the wastewater which can be recycled. What an Idea sir ji!
Smart Tap Just like how there is a measurement for electricity, mobile data that we are consuming, there will be a smart tap that measures water coming through that tap. The best part is that the tap also purifies the water. This idea came from the st…

Controlled water management in India

Proper management of water is important in every country and especially in populated countries like India. It is high time that we need to measure our water usage in our homes. Putting a SMART TAP at the water tank would be a necessity in the near future.  Imagine a digital and eco-friendly village. IOT ( internet of things ) is part of their daily life. And their smart tap is used to measure the water usage in the home. And it is connected to the IOT, continuously sends some data related to water flow and quality of water etc.. The smart tap also measures the water level based on the pressure at the tap. And gives you reminders about the water filling. The village officer can analyze the water usage of each house in that village and he can give some incentives/rewards to the less average water usage. In the other post, we have discussed the Aadhaar based dustbins, giving incentives to the villagers for cleanliness. The incentive-based schemes are not the first time to the Govt. or t…